2015ம் ஆண்டில் கிளைகள் மட்டத்தில் “இரத்த தானத்தில்” முதல் மூன்று இடங்களைப் பெற்ற கிளைகள்

முதல் இடம்: SLTJ கலாவெவ கிளை
இரண்டாம் இடம்: SLTJ அக்குரணை கிளை
மூன்றாம் இடம்: SLTJ பேருவளை கிளை