முஸ்லிம்களின் வாழ்வுரிமை மாநாடு நேரடி ஒளிபரப்பு (Live Telecast)

நேரடி ஒளிபரப்பு (Live Telecast)

நாளை கொழும்பில் நடைபெறவுள்ள

முஸ்லிம்களின் வாழ்வுரிமை மாநாடு

ஆரம்பம் : 03.00 PM

SLTJ யின் உத்தியோகபூர்வ FaceBook தளத்தில் நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யப்படும்.

★FaceBook Link:★

https://www.facebook.com/sltjnews/?

Comments are closed.