போதைப்பொருள் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு

போதைப்பொருள் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத்தின் போதைபொருள் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு திட்டத்தின் ஒரு அங்கமாக 100 முச்சக்கர வண்டிகளில் 2018-07-20 அன்று மாளிகாவத்தை பகுதியில் மாளிகாவத்தை கிளையினால் ஒட்டப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்...!

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத்தின் போதைபொருள் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு
திட்டத்தின் ஒரு அங்கமாக 100 முச்சக்கர வண்டிகளில் 2018-07-20 அன்று மாளிகாவத்தை பகுதியில் மாளிகாவத்தை கிளையினால் ஒட்டப்பட்டது.

அல்ஹம்துலில்லாஹ்….!

போதைப்பொருள் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத்தின் போதைபொருள் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு திட்டத்தின் ஒரு அங்கமாக 100 முச்சக்கர வண்டிகளில் 2018-07-20 அன்று மாளிகாவத்தை பகுதியில் மாளிகாவத்தை கிளையினால் ஒட்டப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்...!

போதைப்பொருள் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத்தின் போதைபொருள் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு திட்டத்தின் ஒரு அங்கமாக 100 முச்சக்கர வண்டிகளில் 2018-07-20 அன்று மாளிகாவத்தை பகுதியில் மாளிகாவத்தை கிளையினால் ஒட்டப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்...!