இரத்த தான ஆலோசனைகள்

இரத்த தான முகாம் செய்யும் கிளைகளுக்கான தேசிய குருதி வழங்கல் நிலையத்தின் ஆலோசனைகள்.

இரத்த தான முகாம் செய்யும் கிளைகளுக்கான தேசிய குருதி வழங்கல் நிலையத்தின் ஆலோசனைகள்.இரத்த தான முகாம் செய்யும் கிளைகளுக்கான தேசிய குருதி வழங்கல் நிலையத்தின் ஆலோசனைகள்.

 

PDF வடிவில் பெற கீழே சுட்டவும்

BloodManual-Tamil.pdf