ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් කාරක සභා රැස්වීමමේ සම්මත තීරණ

ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානයේ ජාතික කාරක සභා රැස්වීම 13-09-2020 වන ඉරුදින අකුරණ පැවැත්වුනු අතර එහි පහත තීරණ සම්මත කෙරිණි.

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத்தின் தேசிய செயற்க்குழுவில் நிறைவேற்றபட்ட தீர்மானங்கள்

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத்தின் தேசிய செயற்க்குழுவில் நேற்று 13.09.2020 ஞாயிற்றுக்கிழமை அக்குரனையில் நடைபெற்றது. அதில் பின்வரும் தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டது. நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள் 1.நாட்டில் போதை மற்றும்...

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத்தின் 9வது தேசிய பொதுக்குழு

அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால்….. ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத்தின் 9வது தேசிய பொதுக்குழு இன்று 22.09.19 ஞாயிற்றுக்கிழமை கொழும்பு 07 புதிய நகர மண்டபத்தில் A.G ஹிஷாம் தலைமயில்...

கேகல்லை நகரில் ஶ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத்தின் புதிய கிளை உதயம் அல்ஹம்துலில்லாஹ்!

அல்லாஹ்வின் உதவியால் இன்று 20/02/2019 கேகல்லைப் நகரில் ஶ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத்தின் புதித கிளை ஆரம்பமானது.எந்த விட்டுக் கொடுப்பும் இல்லாமல் எவரையும் தக்லீத்...

இப்ராஹீம் சிறுவர் ஆதரவு இல்லத்திற்கு விஜயம்

ஶ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத்தால் நடத்தப்படும் இப்ராஹீம் சிறுவர் ஆதரவு இல்லத்திற்கு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நிர்வாகிகள் விஜயம் செய்து குறை நிறைகள் அலசப்பட்டு கல்வி முன்னேற்றம் குறித்து பேசப்பட்டது.அல்ஹம்துலில்லாஹ்!

அன்மைய பதிவுகள்

Download SLTJ News App for Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=info.sltjnews.com

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத்தின் 100வது அழைப்பு மாத இதழ் வெளியீட்டு நிகழ்வு.

2005 ம் ஆண்டு ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் ஆரம்பித்த காலம் தொட்டு தவ்ஹீத் பிரச்சாரத்திற்கு வித்திடும் முகமாக அழைப்பு எனும் மாத இதழை ஆரம்பித்து ஜமாஅத்தினால் வெளியிடப்பட்டது.

SLTJ மாளிகாவத்தை கிளையின் 12 வது இரத்ததான முகாம் சிறப்பாக நடந்து முடிந்தது.

இன்று 20.02.21 சனிக்கிழமை காலை 9:00 மணி முதல் பகல் 3:00 மணி வரை SLTJ தலைமையகத்தில் SLTJ மாளிகாவத்தை கிளை நடத்திய 12 வது இரத்ததான முகாம் சிறப்பாக...