SLTJ மாளிகாவத்தை கிளை சார்பாக அழைப்பு 100 வது இதழ் இலவசமாக வழங்கப்பட்டது.

18

05/03/2021 அன்று SLTJ மாளிகாவத்தை கிளை சார்பாக அழைப்பு 100 வது இதழ் இலவசமாக வழங்கப்பட்டது.அல்ஹம்துலில்லாஹ்!