வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்த தவ்ஹீத் ஜமாஅத் தொண்டர்கள்

813

வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் தவ்ஹீத் ஜமாத்தின் தொண்டர் அணி தனது வேலையை ஆரம்பித்தது.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1025413574172482

துப்பரவு பணியை ஆரம்பித்தது தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டரணி – அல்ஹம்து லில்லாஹ்.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1025542657492907

வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு அலுவலகத்தை தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டரணி துப்பரவு செய்யும் காட்சி.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1025555887491584

வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களில் 02வது நாளாகவும் துப்பரவுப் பணியை ஆரம்பித்தது தவ்ஹீத் ஜமாத் (SLTJ) தொண்டரணி – 02வது குழு.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1025950857452087

துப்பரவுப் பணி அலுவலகத்திலிருந்து கட்டம் கட்டமாக துப்பரவு வேலைகளுக்கு தவ்ஹீத் ஜமாத் (SLTJ) தொண்டர்கள் அனுப்பப் படுகிறார்கள். – வெள்ளம்பிடிய.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1025953500785156

பிரண்டியாவத்த பகுதியில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் தொண்டர் அணியினர்.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1026124994101340

கொத்தடுவ – பகுதியில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் தொண்டர் அணியினர்.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1026130887434084

கொத்தடுவ – பகுதியில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் தொண்டர் அணியினர்.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1026142437432929

மெகட கொலண்ணாவ பகுதியில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர் அணியினர்.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1026147074099132

மெகட கொலண்ணாவ பகுதியில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர் அணியினர்.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1026175770762929

மெகட கொலண்ணாவ பகுதியில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர் அணியினர்.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1026416000738906

கிராமசேவக வத்தை – (GS வத்தை) பகுதியில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர் அணியினர்.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1026417960738710

வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களில் 03வது நாளாகவும் துப்பரவுப் பணியை முன்னெடுக்கிறது தவ்ஹீத் ஜமாத் (SLTJ) தொண்டரணி

https://www.facebook.com/shares/view?id=1026490747398098

மெகட கொலண்ணாவ பகுதியில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர் அணியினர்.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1026500534063786

பிரண்டியாவத்த பகுதியில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர் அணியினர்.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1026509047396268

பிரண்டியாவத்த பகுதியில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர் அணியினர்.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1026522027394970

கொத்தடுவ பகுதியில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர் அணியினர்.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1026523440728162

கிராமசேவக வத்த பகுதியில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர் அணியினர்.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1026526477394525

வெண்ணவத்த – பகுதியில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் தொண்டர் அணியினர். (26.05.2016)

https://www.facebook.com/shares/view?id=1026607097386463

வெண்ணவத்த – பகுதியில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் தொண்டர் அணியினர். (26.05.2016)

https://www.facebook.com/shares/view?id=1026609634052876

மெகட கொலண்ணாவ – பகுதியில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் தொண்டர் அணியினர். (26.05.2016)

https://www.facebook.com/shares/view?id=1026625947384578

மெகட கொலண்ணாவ – பகுதியில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் தொண்டர் அணியினர். (26.05.2016)

https://www.facebook.com/shares/view?id=1026628024051037

பிரண்டியாவத்த பகுதியில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர் அணியினர்.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1026630304050809

பிரண்டியாவத்த பகுதியில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர் அணியினர்.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1026643197382853

மல்வானையில் தவ்ஹீத் ஜமாத் (SLTJ) தொண்டர் அணியின் துப்பரவுப் பணி

https://www.facebook.com/shares/view?id=1027100397337133

வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் தவ்ஹீ்த் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர் அணியின் தொண்டுப் பணி தொடர்கிறது.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1027103097336863

04 வது நாளாக இன்றும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத்தின் துப்பரவுப் பணி தொடர்கிறது.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1027103577336815

வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களை துப்பரவு செய்யும் இடைவிடாத பணியில் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் தொண்டர்கள்.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1027160987331074

பிரண்டியா வத்தை பகுதியில் இன, மத, பேதமின்றி துப்பரவுப் பணியில் ஈடுபடும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர்கள்.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1027165117330661

இன, மத, பேதமின்றி துப்பரவுப் பணியில் ஈடுபடும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர்கள்.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1027168107330362

மெகட கொலண்ணாவ பகுதியில் – துப்பரவுப் பணியில் ஈடுபடும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர்கள். – 01

https://www.facebook.com/shares/view?id=1027179403995899

மெகட கொலண்ணாவ பகுதியில் – துப்பரவுப் பணியில் ஈடுபடும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர்கள். – 02

https://www.facebook.com/shares/view?id=1027179873995852

இருட்டிலும் துப்பரவுப் பணி செய்யும் ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர்கள்

https://www.facebook.com/shares/view?id=1027182137328959

வென்னவத்த பகுதியில் துப்பரவுப் பணி செய்யும் ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர்கள் – 01

https://www.facebook.com/shares/view?id=1027185803995259

வென்னவத்த பகுதியில் துப்பரவுப் பணி செய்யும் ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர்கள் – 02

https://www.facebook.com/shares/view?id=1027189677328205

இன்றும் (27.05.2016) தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர் அணியினரின் துப்பரவு பணிகள்.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1027230107324162

இன்றும் (27.05.2016) தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர் அணியினரின் துப்பரவு பணிகள். – 02

https://www.facebook.com/shares/view?id=1027231190657387

இரவு நேரத்திலும் (தற்போது – 27.05.2016) துப்பரவுப் பணியில் ஈடுபடும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர்கள்.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1027249737322199

05வது நாளாக இன்றும் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் பணிக்கு விரைந்தது தவ்ஹீத் ஜமாத் (SLTJ) தொண்டரணி

https://www.facebook.com/shares/view?id=1027906770589829

இன்றும் 05 வது நாளாக தவ்ஹீத் ஜமாத் (SLTJ) தொண்டர்கள் வெண்ணவத்தை பகுதியில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் காட்சி

https://www.facebook.com/shares/view?id=1028016117245561

இரவு, பகலாக இன்றும் (28.05.2016) தவ்ஹீத் ஜமாத் (SLTJ) தொண்டர்கள் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் காட்சி

https://www.facebook.com/shares/view?id=1028050177242155

கிராமசேவக வத்த பகுதியில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர் அணியினர்.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1028109680569538

அபகஹா ஹன்தி பகுதியில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர் அணியினர்.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1028113573902482

வெண்ணவத்த பகுதியில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர் அணியினர்.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1028113703902469

தற்போது 8.33 PM (28.05.2016) இரவு முழுவதும் துப்பரவுப் பணியில் ஈடுபடும் தவ்ஹீத் ஜமாத் (SLTJ) தொண்டர்கள். G.S வத்தை – வெள்ளம்பிடிய

https://www.facebook.com/shares/view?id=1028114047235768

பிரண்டியாவத்த பகுதியில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர் அணியினர்.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1028114137235759

தற்போது 8.33 PM (28.05.2016) இரவு முழுவதும் துப்பரவுப் பணியில் ஈடுபடும் தவ்ஹீத் ஜமாத் (SLTJ) தொண்டர்கள். G.S வத்தை – வெள்ளம்பிடிய

https://www.facebook.com/shares/view?id=1028125607234612

தற்போது 8.33 PM (28.05.2016) இரவு முழுவதும் துப்பரவுப் பணியில் ஈடுபடும் தவ்ஹீத் ஜமாத் (SLTJ) தொண்டர்கள். G.S வத்தை – வெள்ளம்பிடிய – VIDEO

https://www.facebook.com/shares/view?id=1028125810567925

06 வது நாளாக இன்றும் (29.05.2016) துப்பரவுப் பணிக்கு விரைந்தது தவ்ஹீத் ஜமாத் (SLTJ) தொண்டரணி.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1028474110533095

இன்றும் தொடர்ந்தும் துப்பரவுப் பணியை தொடர்கிறது தவ்ஹீத் ஜமாத் (SLTJ) மல்வானைக் கிளை தொண்டரணி

https://www.facebook.com/shares/view?id=1028475517199621

SLTJ யை விமர்சிப்பவர்கள் ஒரு மணி நேரம் துப்பரவுப் பணி செய்ய தயாரா ?

https://www.facebook.com/shares/view?id=1028529260527580

இன்றும் தொடர்கிறது தவ்ஹீத் ஜமாத் (SLTJ) தொண்டரணியின் துப்பரவுப் பணி – வெண்ணவத்தை பகுதி.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1028587403855099

வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை இன்றும் துப்பரவு செய்யும் பணியில் தவ்ஹீத் ஜமாத் (SLTJ) தொண்டரணி

https://www.facebook.com/shares/view?id=1028587990521707

வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் பணியில் இன்றும் (29.05.2016) ஈடுபடுகிறது தவ்ஹீத் ஜமாத் (SLTJ) தொண்டரணி.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1028591060521400

பிரண்டியா வத்தை பகுதியில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் பணியில் இன்றும் (29.05.2016) ஈடுபடுகிறது தவ்ஹீத் ஜமாத் (SLTJ) தொண்டரணி.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1028653790515127

பிரண்டியா வத்தை பகுதியில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் பணியில் இன்றும் (29.05.2016) ஈடுபடுகிறது தவ்ஹீத் ஜமாத் (SLTJ) தொண்டரணி.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1028657930514713

மெகட கொலண்ணாவ பகுதியில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் பணியில் இன்றும் (29.05.2016) ஈடுபடுகிறது தவ்ஹீத் ஜமாத் (SLTJ) தொண்டரணி.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1028658897181283

வெண்ணவத்த பகுதியில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் பணியில் இன்றும் (29.05.2016) ஈடுபடுகிறது தவ்ஹீத் ஜமாத் (SLTJ) தொண்டரணி.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1028659843847855

வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர்கள் துப்பரவு செய்யும் காட்சி – 01

https://www.facebook.com/shares/view?id=1029168633796976

வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர்கள் துப்பரவு செய்யும் காட்சி – 02

https://www.facebook.com/shares/view?id=1029169603796879

வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை கழுவ தேவைப்படும் கெமிக்கல் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டரணி சார்பில் இலவசமாக வழங்கப்பட்டது – மாபோலை

https://www.facebook.com/shares/view?id=1029196633794176

இலவசமாக, இறை திருப்திக்காக மாத்திரமே இந்தப் பணியை செய்கிறோம் – தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர்கள்