சிங்கள மொழியாக்க அல்குர்ஆன் அன்பளிப்பு

495

இலங்கை புல்மோட்டையில் அமைந்துள்ள கணியமணல் கூட்டுதாபணத்தின் களஞ்சியப் பிரிவிண் களஞ்சிய பாதுகாப்பாளர் பிற மத சகோதரர் அபோன்ஸ் அவர்களுக்கு சிங்கள மொழியாக்க அல்குர்ஆன் வழங்கப்பட்டது.