நிவாரண உதவிகள்

வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்த தவ்ஹீத் ஜமாஅத்தின் பணியை பாராட்டும் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள்

13313861_501596380033464_287353049_o

தவ்ஹீத் ஜமாஅத்திற்கு அல்லாஹ் அருள் புரிய வேண்டும் – வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட சகோதரர் உருக்கம்.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1027027397344433

எந்தவொரு எதிர்பார்ப்புமின்றி தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர்கள் செய்த சேவை இது – பாதிக்கப்பட்ட ஒரு சகோதரர்

https://www.facebook.com/shares/view?id=1029669297080243

இலவசமாக, இறை திருப்திக்காக மாத்திரமே இந்தப் பணியை செய்கிறோம் – தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர்கள்

https://www.facebook.com/shares/view?id=1029671907079982

வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்த தவ்ஹீத் ஜமாஅத் தொண்டர்கள்

13323878_501593173367118_1941103635_o

வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் தவ்ஹீத் ஜமாத்தின் தொண்டர் அணி தனது வேலையை ஆரம்பித்தது.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1025413574172482

துப்பரவு பணியை ஆரம்பித்தது தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டரணி – அல்ஹம்து லில்லாஹ்.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1025542657492907

வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு அலுவலகத்தை தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டரணி துப்பரவு செய்யும் காட்சி.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1025555887491584

வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களில் 02வது நாளாகவும் துப்பரவுப் பணியை ஆரம்பித்தது தவ்ஹீத் ஜமாத் (SLTJ) தொண்டரணி – 02வது குழு.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1025950857452087

துப்பரவுப் பணி அலுவலகத்திலிருந்து கட்டம் கட்டமாக துப்பரவு வேலைகளுக்கு தவ்ஹீத் ஜமாத் (SLTJ) தொண்டர்கள் அனுப்பப் படுகிறார்கள். – வெள்ளம்பிடிய.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1025953500785156

பிரண்டியாவத்த பகுதியில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் தொண்டர் அணியினர்.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1026124994101340

கொத்தடுவ – பகுதியில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் தொண்டர் அணியினர்.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1026130887434084

கொத்தடுவ – பகுதியில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் தொண்டர் அணியினர்.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1026142437432929

மெகட கொலண்ணாவ பகுதியில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர் அணியினர்.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1026147074099132

மெகட கொலண்ணாவ பகுதியில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர் அணியினர்.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1026175770762929

மெகட கொலண்ணாவ பகுதியில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர் அணியினர்.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1026416000738906

கிராமசேவக வத்தை – (GS வத்தை) பகுதியில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர் அணியினர்.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1026417960738710

வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களில் 03வது நாளாகவும் துப்பரவுப் பணியை முன்னெடுக்கிறது தவ்ஹீத் ஜமாத் (SLTJ) தொண்டரணி

https://www.facebook.com/shares/view?id=1026490747398098

மெகட கொலண்ணாவ பகுதியில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர் அணியினர்.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1026500534063786

பிரண்டியாவத்த பகுதியில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர் அணியினர்.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1026509047396268

பிரண்டியாவத்த பகுதியில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர் அணியினர்.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1026522027394970

கொத்தடுவ பகுதியில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர் அணியினர்.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1026523440728162

கிராமசேவக வத்த பகுதியில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர் அணியினர்.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1026526477394525

வெண்ணவத்த – பகுதியில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் தொண்டர் அணியினர். (26.05.2016)

https://www.facebook.com/shares/view?id=1026607097386463

வெண்ணவத்த – பகுதியில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் தொண்டர் அணியினர். (26.05.2016)

https://www.facebook.com/shares/view?id=1026609634052876

மெகட கொலண்ணாவ – பகுதியில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் தொண்டர் அணியினர். (26.05.2016)

https://www.facebook.com/shares/view?id=1026625947384578

மெகட கொலண்ணாவ – பகுதியில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் தொண்டர் அணியினர். (26.05.2016)

https://www.facebook.com/shares/view?id=1026628024051037

பிரண்டியாவத்த பகுதியில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர் அணியினர்.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1026630304050809

பிரண்டியாவத்த பகுதியில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர் அணியினர்.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1026643197382853

மல்வானையில் தவ்ஹீத் ஜமாத் (SLTJ) தொண்டர் அணியின் துப்பரவுப் பணி

https://www.facebook.com/shares/view?id=1027100397337133

வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் தவ்ஹீ்த் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர் அணியின் தொண்டுப் பணி தொடர்கிறது.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1027103097336863

04 வது நாளாக இன்றும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத்தின் துப்பரவுப் பணி தொடர்கிறது.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1027103577336815

வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களை துப்பரவு செய்யும் இடைவிடாத பணியில் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் தொண்டர்கள்.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1027160987331074

பிரண்டியா வத்தை பகுதியில் இன, மத, பேதமின்றி துப்பரவுப் பணியில் ஈடுபடும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர்கள்.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1027165117330661

இன, மத, பேதமின்றி துப்பரவுப் பணியில் ஈடுபடும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர்கள்.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1027168107330362

மெகட கொலண்ணாவ பகுதியில் – துப்பரவுப் பணியில் ஈடுபடும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர்கள். – 01

https://www.facebook.com/shares/view?id=1027179403995899

மெகட கொலண்ணாவ பகுதியில் – துப்பரவுப் பணியில் ஈடுபடும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர்கள். – 02

https://www.facebook.com/shares/view?id=1027179873995852

இருட்டிலும் துப்பரவுப் பணி செய்யும் ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர்கள்

https://www.facebook.com/shares/view?id=1027182137328959

வென்னவத்த பகுதியில் துப்பரவுப் பணி செய்யும் ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர்கள் – 01

https://www.facebook.com/shares/view?id=1027185803995259

வென்னவத்த பகுதியில் துப்பரவுப் பணி செய்யும் ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர்கள் – 02

https://www.facebook.com/shares/view?id=1027189677328205

இன்றும் (27.05.2016) தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர் அணியினரின் துப்பரவு பணிகள்.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1027230107324162

இன்றும் (27.05.2016) தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர் அணியினரின் துப்பரவு பணிகள். – 02

https://www.facebook.com/shares/view?id=1027231190657387

இரவு நேரத்திலும் (தற்போது – 27.05.2016) துப்பரவுப் பணியில் ஈடுபடும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர்கள்.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1027249737322199

05வது நாளாக இன்றும் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் பணிக்கு விரைந்தது தவ்ஹீத் ஜமாத் (SLTJ) தொண்டரணி

https://www.facebook.com/shares/view?id=1027906770589829

இன்றும் 05 வது நாளாக தவ்ஹீத் ஜமாத் (SLTJ) தொண்டர்கள் வெண்ணவத்தை பகுதியில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் காட்சி

https://www.facebook.com/shares/view?id=1028016117245561

இரவு, பகலாக இன்றும் (28.05.2016) தவ்ஹீத் ஜமாத் (SLTJ) தொண்டர்கள் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் காட்சி

https://www.facebook.com/shares/view?id=1028050177242155

கிராமசேவக வத்த பகுதியில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர் அணியினர்.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1028109680569538

அபகஹா ஹன்தி பகுதியில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர் அணியினர்.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1028113573902482

வெண்ணவத்த பகுதியில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர் அணியினர்.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1028113703902469

தற்போது 8.33 PM (28.05.2016) இரவு முழுவதும் துப்பரவுப் பணியில் ஈடுபடும் தவ்ஹீத் ஜமாத் (SLTJ) தொண்டர்கள். G.S வத்தை – வெள்ளம்பிடிய

https://www.facebook.com/shares/view?id=1028114047235768

பிரண்டியாவத்த பகுதியில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர் அணியினர்.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1028114137235759

தற்போது 8.33 PM (28.05.2016) இரவு முழுவதும் துப்பரவுப் பணியில் ஈடுபடும் தவ்ஹீத் ஜமாத் (SLTJ) தொண்டர்கள். G.S வத்தை – வெள்ளம்பிடிய

https://www.facebook.com/shares/view?id=1028125607234612

தற்போது 8.33 PM (28.05.2016) இரவு முழுவதும் துப்பரவுப் பணியில் ஈடுபடும் தவ்ஹீத் ஜமாத் (SLTJ) தொண்டர்கள். G.S வத்தை – வெள்ளம்பிடிய – VIDEO

https://www.facebook.com/shares/view?id=1028125810567925

06 வது நாளாக இன்றும் (29.05.2016) துப்பரவுப் பணிக்கு விரைந்தது தவ்ஹீத் ஜமாத் (SLTJ) தொண்டரணி.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1028474110533095

இன்றும் தொடர்ந்தும் துப்பரவுப் பணியை தொடர்கிறது தவ்ஹீத் ஜமாத் (SLTJ) மல்வானைக் கிளை தொண்டரணி


https://www.facebook.com/shares/view?id=1028475517199621

SLTJ யை விமர்சிப்பவர்கள் ஒரு மணி நேரம் துப்பரவுப் பணி செய்ய தயாரா ?

https://www.facebook.com/shares/view?id=1028529260527580

இன்றும் தொடர்கிறது தவ்ஹீத் ஜமாத் (SLTJ) தொண்டரணியின் துப்பரவுப் பணி – வெண்ணவத்தை பகுதி.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1028587403855099

வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை இன்றும் துப்பரவு செய்யும் பணியில் தவ்ஹீத் ஜமாத் (SLTJ) தொண்டரணி

https://www.facebook.com/shares/view?id=1028587990521707

வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் பணியில் இன்றும் (29.05.2016) ஈடுபடுகிறது தவ்ஹீத் ஜமாத் (SLTJ) தொண்டரணி.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1028591060521400

பிரண்டியா வத்தை பகுதியில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் பணியில் இன்றும் (29.05.2016) ஈடுபடுகிறது தவ்ஹீத் ஜமாத் (SLTJ) தொண்டரணி.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1028653790515127

பிரண்டியா வத்தை பகுதியில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் பணியில் இன்றும் (29.05.2016) ஈடுபடுகிறது தவ்ஹீத் ஜமாத் (SLTJ) தொண்டரணி.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1028657930514713

மெகட கொலண்ணாவ பகுதியில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் பணியில் இன்றும் (29.05.2016) ஈடுபடுகிறது தவ்ஹீத் ஜமாத் (SLTJ) தொண்டரணி.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1028658897181283

வெண்ணவத்த பகுதியில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை துப்பரவு செய்யும் பணியில் இன்றும் (29.05.2016) ஈடுபடுகிறது தவ்ஹீத் ஜமாத் (SLTJ) தொண்டரணி.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1028659843847855

வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர்கள் துப்பரவு செய்யும் காட்சி – 01

https://www.facebook.com/shares/view?id=1029168633796976

வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர்கள் துப்பரவு செய்யும் காட்சி – 02

https://www.facebook.com/shares/view?id=1029169603796879

வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை கழுவ தேவைப்படும் கெமிக்கல் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டரணி சார்பில் இலவசமாக வழங்கப்பட்டது – மாபோலை

https://www.facebook.com/shares/view?id=1029196633794176

இலவசமாக, இறை திருப்திக்காக மாத்திரமே இந்தப் பணியை செய்கிறோம் – தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர்கள்

https://www.facebook.com/sltjnews/videos/1029671907079982/

வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை மீட்டெத்த தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர் அணியினர்

13313909_501603730032729_797483478_o

வெள்ளம் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களில் இரவு முழுவதும் SLTJ தண்ணார்வத் தொண்டர்கள் களப்பணியில். – அல்ஹம்து லில்லாஹ்
https://www.facebook.com/shares/view?id=1021325764581263

நேற்றிரவு வெள்ளம் பாதித்த இடங்களில் களப்பணி ஆற்றிய தவ்ஹீத் ஜமாஅத் – SLTJ தொண்டர்கள் – அல்ஹம்து லில்லாஹ்

https://www.facebook.com/shares/view?id=1021326104581229

நேற்றிரவு வெள்ளம் பாதித்த இடங்களில் களப்பணி ஆற்றிய தவ்ஹீத் ஜமாஅத் – SLTJ தொண்டர்கள் (கொழும்பு) – அல்ஹம்து லில்லாஹ்

https://www.facebook.com/shares/view?id=1021326277914545

நேற்றிரவு வெள்ளம் பாதித்த இடங்களில் களப்பணி ஆற்றிய தவ்ஹீத் ஜமாஅத் – SLTJ தொண்டர்கள் (கொழும்பு) – அல்ஹம்து லில்லாஹ்

https://www.facebook.com/shares/view?id=1021326884581151

SLTJ மாபோலை கிளையின் வெள்ள நிவாரணப் பணி

https://www.facebook.com/shares/view?id=1021484481232058

வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்டு வெளியில் வர முடியாமல் தத்தளித்த மாற்றுமத சகோதரியை தவ்ஹீத் ஜமாத் தொண்டர்கள் தற்போது மீட்டெடுத்த காட்சி.
https://www.facebook.com/shares/view?id=1021536337893539

SLTJ தொண்டர்களால் தற்போது மீட்க்கப் பட்ட மாற்று மத சகோதரி – கொழும்பு, மெகட கொலன்னாவ.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1021548151225691

இரவு நேரத்திலும் மீட்புப் பணியில் SLTJ தொண்டர் அணியினர் – அல்லாஹ்வுக்கே புகழ் அனைத்தும்.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1021615944552245

04வது மீட்புக் குழு தற்போது விரைவு

https://www.facebook.com/shares/view?id=1021922871188219

வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவி வழங்கப்படும் காட்சி – Video

https://www.facebook.com/shares/view?id=1021961744517665

தற்போது உருகொட வத்த பகுதியில் பாதிக்க பட்டவர்களை மீட்க்கும் பனி நடைபெருகிறது

https://www.facebook.com/shares/view?id=1021971821183324

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாத்தின் மீட்பு பனியில் (படங்கள் தொகுப்பு 05)

https://www.facebook.com/shares/view?id=1022096087837564

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாத்தின் மீட்பு பணி

https://www.facebook.com/shares/view?id=1022100314503808

இரவு பகலாக மீட்புப் பணியில் ஈடுபடுகிறது SLTJ தொண்டர் அணி. – கொழும்பு

https://www.facebook.com/shares/view?id=1022213661159140

நேற்று முழுவதும் தவ்ஹீத் ஜமாத்தின் 03வது மீட்புக் குழு மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்ட காட்சி – கொழும்பு.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1022378214476018

தொடர்நதும் 3வது நாளாக பாதிக்கப்பட்ட மக்ளை மீட்கும் பனியில் செல்வதற்கு குழுக்கள் தற்போது தயார்

https://www.facebook.com/shares/view?id=1022448381135668

வௌ்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை மீட்க்கும் பணி – Video

https://www.facebook.com/shares/view?id=1022570101123496

SLTJ தொண்டர் அணியின் வெள்ள மீட்புப் பணி செயல்பாடுகள் பற்றி ‪#‎NewsFirst சிங்கள மொழி செய்தி காணொளி – கொழும்பு.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1022736501106856

SLTJ யின் வெள்ள மீட்புப் பணி தொடர்பில் லங்கா ஶ்ரீ (Lanka Sri) செய்திச் சேவை வெளியிட்டுள்ள செய்தி.

https://www.youtube.com/watch?v=GIiMAM6PqPw&feature=youtu.be&list=PLXDiYKtPlR7Ml091oNmuIder41Nw-y6iy

SLTJ யின் வெள்ள மீட்புப் பணி தொடர்பில் லங்கா ஶ்ரீ (Lanka Sri) செய்திச் சேவை வெளியிட்டுள்ள செய்தி.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1022751047772068

தவ்ஹீத் ஜமாஅத்தின் (SLTJ) வெள்ள மீட்புப் பணி தொடர்பில் டெய்லி சிலோன் Daily Ceylon செய்திப் பிரிவின் தொகுப்பு

https://www.facebook.com/shares/view?id=1022986654415174

இரவு பகலாக கலப்பணியாற்றும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் தொண்டர்கள்

https://www.facebook.com/shares/view?id=1023001781080328

இரவு பகலாக மீட்புப் பணியில் ஈடுபடும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர்கள்.- கொழும்பு

https://www.facebook.com/shares/view?id=1023002927746880

வெள்ளம் தரும் படிப்பினைகள்  – களத்தில் நிற்கும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் 

https://www.facebook.com/shares/view?id=1023218761058630

வெள்ளத்தில் சிக்கியவர்களை மீட்டெடுக்கும் காட்சி

https://www.facebook.com/shares/view?id=1023552917691881

வெள்ளத்தில் சிக்கித் தவித்த மாற்று மத நண்பர்களை மீட்டெடுக்கும் காட்சி 02

https://www.facebook.com/shares/view?id=1023564381024068

வெள்ளத்தில் சிக்கித் தவித்த மாற்று சமூகத்தை சேர்ந்த குடும்பத்தினரை தவ்ஹீத் ஜமாஅத் தொண்டர்கள் மீட்டெடுத்த காட்சி

https://www.facebook.com/shares/view?id=1023576974356142

02 நாட்களாக வெள்ளத்தில் சிக்கியிருந்தவர்களை Sltj தொண்டர்கள் மீட்டெடுக்கும் காட்சி

https://www.facebook.com/shares/view?id=1023581354355704

வெள்ள மீட்புப் பணியில் ஆரம்பமாக களமிறங்கிய தவ்ஹீத் ஜமாஅத் – வசந்தம் FM

https://www.facebook.com/shares/view?id=1027924293921410

வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்கிய தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர் அணியினர்

13334576_501607233365712_2065860743_o

பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக உலர் உணவுப் பொருட்கள் கொண்டு செல்லப்படும் காட்சி
https://www.facebook.com/shares/view?id=1021912327855940

வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உணவு வழங்கப்படும் காட்சி – Video

https://www.facebook.com/shares/view?id=1021915801188926

அரணாயக மண் சரிவில் சிக்கியவர்களுக்கு உதவி வழங்கல் – SLTJ ஹெம்மாதகம

https://www.facebook.com/shares/view?id=1021925607854612

வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரணம் மற்றும் மீட்புப் பணி செய்யும் காட்சி – பகுதி -02 (கொழும்பு)

https://www.facebook.com/shares/view?id=1021932934520546

வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரணம் மற்றும் மீட்புப் பணி செய்யும் காட்சி – பகுதி -03 (கொழும்பு)

https://www.facebook.com/shares/view?id=1021939157853257

வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உணவு வழங்கப்படும் காட்சி – Video

https://www.facebook.com/shares/view?id=1021941917852981

தற்போது வெல்லம்பிடிய பகுதியல் பாதிக்கப்பட்வர்களுக்கு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் தொண்டர்களாள் நிவாரனம் வழங்கப்படுகிறது

https://www.facebook.com/shares/view?id=1021948621185644

வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவி வழங்கப்படும் காட்சி – Video

https://www.facebook.com/shares/view?id=1021984104515429

SLTJ சிலாபம் கிளை சார்பில் புத்தளம் மாவட்டத்தில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களுக்கு உணவு சமைக்கும் காட்சி – சிலாபம்

https://www.facebook.com/shares/view?id=1022978094416030

வெள்ளத்தில் சிக்கியுள்ளவர்களுக்கு உணவு வழங்கும் காட்சி

https://www.facebook.com/shares/view?id=1023044281076078

sltj மள்வானை கிளை போர்ட் சேவை மூலம் ரக்சபான,மள்வானை ,காந்தியவளவ.போன்ற பிரதேசங்களில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவிகள் வளங்கப் பட்டது.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1023231554390684

வெள்ளத்தால் பாதிக்க பட்டவர்களுக்கு நிவாரனம் வழங்கும் குழுக்கள் இன்றும்(2016-05-21) தாயார் ஆகிரார்கள்

https://www.facebook.com/shares/view?id=1023546824359157

மீட்புப் பணியைத் தொடர்ந்து வெள்ள நிவாரணப் பணியில் ஈடுபடுகிறது தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர் அணி – SLTJ மல்வானை கிளை

https://www.facebook.com/shares/view?id=1023790381001468

புத்தளம் – தப்போவ பகுதியில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்குகிறது தவ்ஹீத் ஜமாஅத்

https://www.facebook.com/shares/view?id=1023816760998830

வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான உலர் உணவுப் பொதிகள் தயார் செய்யும் பணி தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தலைமையகத்தில் தொடர்ந்தும் நடைபெருகிறது.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1024122907634882

வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான உலர் உணவு பொருட்கள் பொதி செய்யப்படுகிறது ‪#‎Video – இடம்: தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தலைமையகம் – மாளிகாவத்தை.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1024123990968107

தவ்ஹீத் ஜமாத் (SLTJ) தொண்டர்கள் தான் எங்களுக்கு உதவினார்கள் வேறு யாரும் இங்கு உதவ வரவில்லை. – மல்வானையில் SLTJ நிவாரணப் பணி

https://www.facebook.com/shares/view?id=1024171450963361

எமக்கு தவ்ஹீத் ஜமாத் தொண்டர்கள் மாத்திரமே உதவினார்கள் – மல்வானையில் SLTJ வெள்ள நிவாரணப் பணி.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1024201320960374

தொடர்ந்து இன்றும் (22.05.2016) படகு மூலம் நிவாரணப் பணி செய்கிறது தவ்ஹீத் ஜமாத் (SLTJ) தொண்டர் அணி

https://www.facebook.com/shares/view?id=1024231287624044

வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப் பட்டவர்களுக்கு தவ்ஹீத் ஜமாத் தலைமையகத்தில் வைத்து ஜாதி, மத, இன, பேதமின்றி காலை முதல் உலர் உணவுப் பொருட்கள் வழங்கப்படும் காட்சி.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1024267837620389

வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப் பட்டவர்களுக்கு தவ்ஹீத் ஜமாத் தலைமையகத்தில் வைத்து ஜாதி, மத, இன, பேதமின்றி காலை முதல் உலர் உணவுப் பொருட்கள் வழங்கப்படும் காட்சி. – 01

https://www.facebook.com/shares/view?id=1024268357620337

வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப் பட்டவர்களுக்கு தவ்ஹீத் ஜமாத் தலைமையகத்தில் வைத்து ஜாதி, மத, இன, பேதமின்றி காலை முதல் உலர் உணவுப் பொருட்கள் வழங்கப்படும் காட்சி. – 02

https://www.facebook.com/shares/view?id=1024268670953639

செதவத்த, சித்தார்த்த சிங்கல பாடசாலையில் தங்கியிருந்த வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப் பட்டவர்களுக்கு தவ்ஹீத் ஜமாத் தொண்டர்கள் நிவாரணம் வழங்கும் காட்சி.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1025406707506502

விவேகாராம விகாரையில் (கித்தம்பகுவ) வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்டு தஞ்சமடைந்துள்ளவர்களுக்கு தவ்ஹீத் ஜமாத் தொண்டரணியினர் சார்பில் நிவாரணப் பொருட்கள் வழங்கப் பட்டன.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1025408320839674

வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான உலர் உணவுகள் மற்றும் ஆடைகள் போன்றவை தினமும் பல பகுதிகளுக்கும் பிரித்து அனுப்பப் பட்டுக் கொண்டேயிக்கும் காட்சிகள்.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1025517924162047

சேதவத்த சித்தார்த்த சிங்கள பாடசாலையில் தவ்ஹீத் ஜமாஅத்தின் நிவாரணப் பணி

https://www.facebook.com/shares/view?id=1025523207494852

விவேகாராம விகாரையில் தவ்ஹீத் ஜமாஅத்தின் (SLTJ) நிவாரணப் பணி

https://www.facebook.com/shares/view?id=1025524630828043

வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்டு பன்சலஹேன பகுதி மக்களுக்கு தவ்ஹீத் ஜமாத் தொண்டர்கள் உலர் உணவுப் பொருட்களை வழங்கினார்கள்.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1026475227399650

தொடர்ந்தும் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு பகிர்ந்தளிப்பதற்கான பொருட்கள் பொதி செய்யப்படுகிறது. – 28.05.2016
https://www.facebook.com/shares/view?id=1027919473921892

தொடர்ந்தும் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு பகிர்ந்தளிப்பதற்கான பொருட்கள் பொதி செய்யப்படுகிறது. – 28.05.2016

https://www.facebook.com/shares/view?id=1028132847233888

வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) மருத்துவ அணியின் இலவச மருத்துவ முகாம்கள்

13321289_501607403365695_279691109_o

வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மட்டக்குலி, சமித்புர பகுதியில் தவ்ஹீத் ஜமாத் (SLTJ) மருத்துவ அணி சார்பில் தற்போது இலவச அவசர மருத்துவ முகாம் நடைபெற்று வருகிறது.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1024293174284522

அவசர “இலவச” மருத்துவ முகாம் : வெள்ளத்தால் பாதிக்கப் பட்டவர்களுக்காக தவ்ஹீத் ஜமாத் (SLTJ) மருத்துவ அணி நடத்தும் அவசர இலவச மருத்துவ முகாம் தற்போது நடைபெறுகிறது – வெள்ளம்பிடிய

https://www.facebook.com/shares/view?id=1025492370831269

தற்போது வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப் பட்ட மக்களுக்காக தவ்ஹீத் ஜமாத் (SLTJ) மருத்துவ அணி சார்பில் மாபோலை ஜோர்ஜ் மாவத்தையில் இலவச மருத்துவ முகாம் நடைபெறுகிறது.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1026016250778881

தற்போது (26.05.2016) வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப் பட்ட மக்களுக்காக தவ்ஹீத் ஜமாத் (SLTJ) மருத்துவ அணி சார்பில் மாபோலை ஆராச்சி வத்தையில் இலவச மருத்துவ முகாம் நடைபெறுகிறது.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1026546210725885

வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) நடத்தி வரும் அவசர, இலவச மருத்துவ முகாமுக்காக SALVEO PHARMA நிறுவனம் ஒரு தொகை மருந்துகளை அன்பளிப்பு செய்தது.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1027101747336998

தற்போது வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக வெல்லம்பிட்டிய பகுதியில் நடைபெற்று வரும் அவசர, இலவச மருத்துவ முகாம்.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1027152120665294

மாபோலை, தூவவத்தை பகுதியில் தவ்ஹீத் ஜமாத் (SLTJ) மருத்துவ அணி சார்பில் தற்போது நடைபெற்று வரும் இலவச மருத்துவ முகாம்.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1027993323914507

பிரண்டியாவத்தை, வெள்ளம்பிடிய பகுதியில் தவ்ஹீத் ஜமாத் (SLTJ) மருத்துவ அணி சார்பில் தற்போது இலவச மருத்துவ முகாம் நடைபெறுகிறது.


https://www.facebook.com/shares/view?id=1028003997246773

வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப் பட்டோருக்கான தவ்ஹீத் ஜமாத்தின் (SLTJ) இலவச மருத்துவ முகாம் தற்போது பிரண்டியாவத்தை பகுதியில் நடைபெற்று வருகிறது.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1028584237188749

வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப் பட்டோருக்கான தவ்ஹீத் ஜமாத்தின் (SLTJ) இலவச மருத்துவ முகாம் தற்போது பிரண்டியாவத்தை பகுதியில் நடைபெற்று வருகிறது.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1028600920520414

மாபோல – வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப் பட்டோருக்கான தவ்ஹீத் ஜமாத்தின் (SLTJ) இலவச மருத்துவ முகாம் இன்று நைதுவ – மாபோல பகுதியில் நடைபெற்றது.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1028693757177797

வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்க வசூலிப்பில் ஈடுபடும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (SLTJ) தொண்டர் அணியினர்

13323442_501607440032358_1844201537791149715_o

வெள்ள நிவாரணப் பணிக்கு அள்ளித் தாருங்கள் – SLTJ

https://www.facebook.com/shares/view?id=1020895984624241

வசூல் (சிங்களம்)

ගංවතුරෙන් ආබදාවට ලක්වුවන්ට ඔඹගේ සහනාධාර ලබාදෙන්න.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1021869794526860

வசூல் (தமிழ்)

வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உங்களால் முடிந்த உதவிகளைத் தாருங்கள் – Video

https://www.facebook.com/shares/view?id=1021870197860153

இலங்கையில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் என்ன செய்தது?

https://www.facebook.com/shares/view?id=1023114284402411

இன்றும் (20.05.2016) கொழும்பு – தெரு தெருவாக வெள்ள நிவாரண சேகரிப்பில் தவ்ஹீத் ஜமாத் (SLTJ) தொண்டர்கள்

https://www.facebook.com/shares/view?id=1023197024394137

நிவாரண நிதி இதுவரை ஒரு கோடியை தாண்டியது – அல்ஹம்து லில்லாஹ்.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1027270050653501

SLTJ தல்கஸ்பிட்டிய & பரகஹதெனிய கிளைகள் சார்பில் வெள்ள நிவாரண வசூல் நடைபெறும் காட்சி

https://www.facebook.com/shares/view?id=1021328174581022

தற்போது கொழும்பில் – வெள்ளத்தினால் நாடு முழுவதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கான உதவி வேண்டி தவ்ஹீத் ஜமாஅத் சார்பில் வெள்ள நிவாரண வசூலில் தொண்டர்கள் ஈடுபடும் காட்சி – கொழும்பு

https://www.facebook.com/shares/view?id=1021329971247509

கொழும்பு புற நகர் பகுதியில் – வெள்ள நிவாரண சேகரிப்பில் ஜமாஅத்தின் தலைமை நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் ஈடுபடும் காட்சி – வீடியோ.

https://www.facebook.com/shares/view?id=1021330227914150

வெள்ள நிவாரண சேகரிப்பு ஆடியோ

https://www.facebook.com/shares/view?id=1021474731233033

இலங்கையில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கு அள்ளித் தாருங்கள்.

வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள கிழக்கு மாகாண மக்களுக்காக வாரி வழங்குமாறு அன்பாய் கேட்டுக் கொள்கின்றோம்.

உங்கள் உதவிகளை அனுப்புங்கள்.

SRILANKA THAWHEED JAMATH (SLTJ),
Hatton National Bank,
Maradana Branch,
A/C No: 108010104971.

12490173_449454195247683_858079005_o

SLTJ என்டேரமுல்ல கிளையினால் மருத்துவ உதவி

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாத் எண்டேரமுல்லை கிளையினால் 2015/05/17 அன்று  நோய் வாய்பட்ட ஒரு சகோதரருக்கு மருத்துவத்திற்காக ஒரு தொகை பணம் ஸதகாவாக வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்.

11348941_1138129729537490_1474253068_n (1)

ஏழை சகோதரியின் வீட்டுக் கூறை திருத்திக் கொடுப்பு – SLTJ கல்முனை கிளை

SLTJ கல்முனை கிளையின் சார்பாக 04.04.2015 அன்று வீட்டின் ஓடுகள் உடைந்து மிகவும் சிரமமான நிலையில் காணப்பட்ட  ஏழை சகோதரி ஒருவருக்கு சில புதிய ஓடுகள் போட்டு திருத்த வேலைகள் செய்து கொடுக்கப்பட்டது.

அல்ஹம்துலில்லாஹ்…

வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மாணவர்களுக்கு SLTJ தமன்கடுவ கிளையினால் பாடசாலை உபகரணம் வழங்கள்.

20150112_163250தமன்கடுவ கிளையினால் 12.01.2015 அன்று வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட பொலொன்னருவை மாணிக்கம்பிட்டி அல் மினா முஸ்லிம் பாடசாலை மாணவர்களுக்குத் தேவையான அப்பியாச புத்தகங்கள் வழங்கப்பட்டது. இதில் பாடசாலையின் உப அதிபர் சவாஹிர் அவர்களும் பொலொன்னருவை பொலிஸ் ஸ்தானத்தின் பொறுப்பதிகாரியான (HQ) சகோ-ஜரூல் அவர்களும் கலந்து சிறப்பித்தார்கள் நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட பெற்றோரில் சிலர்.

Read More

வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு SLTJ தமன்கடுவ கிளை சார்பில் உணவு வழங்கள்.

image-37d077707711a52f427405aba8a9dc24543764582f6a1ee11ca8dc2dc4777a27-Vவெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மாணிக்கம்பிட்டி/சேனவூர் மக்கலுக்கு தமன்கடுவ கிளையால் 27/28ம் திகதி இரு நாற்கலும் சுமார் 470 இரவு சாப்பாட்டு பார்சல் விநியோகம் செய்யப்பட்டது (அல்ஹம்துலில்லாஹ் ) Read More

SLTJ யின் சுமார் 10 இலட்சங்கள் பெறுமதியான முதல்கட்ட வெள்ள நிவாரணம் பொலன்னறுவையில்.

1நாடு முழுவதும் ஏற்பட்டுள்ள பாரிய வெள்ளப் பெருக்கு காரணமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கான SLTJ யின் முதல் கட்ட நிவாரணப் பணி நேற்று (01.01.2015) பொலன்னறுவை மாவட்டத்தில் நடைபெற்றது. Read More

SLTJ கம்பொல கிளையினால் வெள்ள நிவாரணப் பணி முன்னெடுப்பு.

20141031_163532ஸ்ரீ லங்கா  தவ்ஹீத் ஜமாத்  கம்பொல கிலையின் ஏற்பாடில்  கம்பொல கீரபனை எனும் பிரதேசத்தில்,சில வாரங்களாக  பெய்து வரும் கடும் மழை காரணமாக  சில வீடுகள் முழுமையாக பாதிப்படைந்த நிலையில், உண்ணுவதற்கு உணவு இல்லாமலும்,குழந்தைகள் பாடசாலை புத்தகங்கள், ஆடைகளை இழந்து பாடசலைக்கு செல்ல முடியாத ஒரு இக்கட்டான நிலையை அடைந்துள்ளனர்,  இதனை அடிப்படையாக கொண்டு, மக்களிடம் பணம் வசூழிக்கப்பட்டு  பாதிப்புக்குள்ளானவர்களுக்கு தேவையான உணவுப்பொருட்கள் ,பாடசாலை சீருடைகள், எழுதுபொருட்கள்  போன்றவற்றை  இன, மத பேதம் இன்றி  முஸ்லிம். சின்ஹல, தமிழ் மக்களுக்கிடையில் 2014 நவம்பர் 01 திகதி ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாத் கம்பலை கிளை சார்பாக பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டது. Read More

இனவாதத்தினால் பாதிக்கபட்ட அளுத்கமை பகுதி மக்களுக்கு SLTJ யின் பெருநாள் கொடுப்பனவு

02இனவாதத்தினால் பாதிக்கபட்ட அளுத்கமை பகுதி மக்களுக்கு SLTJ யின் பெருநாள் கொடுப்பனவு Read More

தென்னிலங்கையில் தவ்ஹீத் ஜமாத்தின் (SLTJ) வெள்ள நிவாரணப் பணி.

1தொடர்ந்து பெய்து வரும் அடை மழை காரணமாக வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள தென்னிலங்கை மக்களுக்கு ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாத் சார்பாக நேற்று (08.06.2014) நிவாரணம் வழங்கப்பட்டது. கொழும்பு முழுவதும் பொது மக்களிடமிருந்து நிவாரணத்திற்குத் தேவையான பண உதவிகள் வசூலிக்கப்பட்டு உலர் உணவுப் பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டன.
பலாந்த (அகலவத்தை) மற்றும் மதுகம (வெளிபென்ன) ஆகிய பிரதேசங்களில் வாழும் மக்களுக்கு அனைத்துத் தரப்பு மக்களுக்கும் ஜாதி, மத, இன, பேதமின்றி நிவாரணப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டது.
ஜமாத்தின் தலைவர் சகோ. ஆர்.எம் ரியால் தலைமையில் நடைபெற்ற இப்பணியில் ஜமாத்தின் தொண்டர்கள் முழு மூச்சுடன் ஈடுபட்டமை குறிப்பிடத் தக்கதாகும்.

Read More